Uw Klantgegevens  Inhoud Winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Inloggen  |  Uw Klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Snel Zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Fabrikanten
Categorieën
Aanbiedingen (35)
Alien vs Predator (4)
Busts (2)
DC Comics (11)
Disney/Pixar (3)
Exclusives (5)
Fantastic Beasts (1)
Figures (40)
Harry Potter (5)
Horror (1)
In Stock (73)
Life Size (5)
Lord of the Rings (2)
Marvel (13)
Mythologie (1)
Pre-order (7)
Premium Format (11)
Replicas (3)
Star Wars (18)
Statues (34)
The Hobbit (1)
TMNT (6)
Transformers (1)
TV Serie (2)
Vehicles (1)
Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

CollectibleZity Online Moviestore :
De internetwinkel van CollectibleZity Moviestore; de consument: iedere natuurlijke persoon (leden zowel als niet-leden), niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten en/of diensten van de CollectibleZity Online Store; het lid: de consument, die zich overeenkomstig de voorschriften van artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden heeft aangemeld als klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen CollectibleZity Online Store en de consument worden gesloten tot:

  • Het afnemen van een product van de CollectibleZity Online Moviestore Ongeacht de wijze van totstandkoming van die overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van bestellingen die gesloten worden tussen de CollectibleZity Online Moviestore en rechtspersonen dan wel tussen de CollectibleZity Online Moviestore en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.


Artikel 3. Garantie

De CollectibleZity Online Moviestore staat ervoor in dat het geleverde product c.q. de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst.

De CollectibleZity Online Moviestore staat er bovendien voor in dat het geleverde product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn dan wel redelijkerwijs verwacht kunnen worden.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

De CollectibleZity Online Moviestore is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan CollectibleZity Online Moviestore. De eventuele aansprakelijkheid bij fouten is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag per schadegeval op de door de CollectibleZity Online Moviestore afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De CollectibleZity Online Moviestore staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de CollectibleZity Online Moviestore in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.


Artikel 5. Betaling

Betaling door de consument kan, al naar gelang de aard van de overeenkomst, als hierna omschreven:

  • Vooraf via overboeking: ING nummer. 4804051 onder vermelding van bestelnummer.
  • Paypal
  • iDeal - Postbank - ABN Amro - Rabobank - ING.
De betaling dient uiterlijk 14 dagen na besteldatum te zijn voldaan. De consument wordt geacht in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. CollectibleZity Online Moviestore behoud zich het recht voor om na het verstrijken van de uiterste betaaldatum de verkoopovereenkomst te ontbinden.


Artikel 6. Niet tijdige betaling

Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan de CollectibleZity Online Moviestore rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

CollectibleZity Online Moviestore heeft het recht om een vordering op een consument uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de consument.


Artikel 7. Niet nakoming

Als de CollectibleZity Online Moviestore dan wel de consument één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de andere partij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en voor zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Als de CollectibleZity Online Moviestore dan wel de consument bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


Artikel 8. Aanbiedingen en Actieperiodes

Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument niet meer gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. CollectibleZity Online Moviestore kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor leden (houders van de evt. toekomstige CollectibleZity Moviestore klantenpas), voor niet-leden of voor beide groepen.


Artikel 9. Nieuwsbrieven

De consument kan zich via de website, telefonisch, schriftelijk of via e-mail info@collectiblezity.nl aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief welke uitsluitend via email verstuurd wordt.

Hoofdstuk 2. Bestellingen

Artikel 10. Bestelwijzen

De consument kan in persoon, telefonisch, schriftelijk of via e-mail bestellingen doen –expliciete uitzonderingen daargelaten- voor alle door de CollectibleZity Online Moviestore te koop aangeboden producten, waaronder begrepen toegangsbewijzen van evenementen. De prijzen van deze producten worden door de CollectibleZity Online Moviestore altijd inclusief BTW en exclusief porto- en administratiekosten vermeld.


Artikel 11. Aflevering

Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon en/of op afspraak bij CollectibleZity Moviestore te Edam- Volendam, dan wel en over het algemeen door toezending van het product aan het door de consument opgegeven adres.

Bij toezending geldt een maximale levertijd van 6 weken. (met uitzondering van voorbestellingen) Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument het recht om nakoming te verlangen, dan wel het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.


Artikel 12. Niet leverbare Producten

Indien een besteld product is uitverkocht en niet binnen de in artikel 11 gestelde termijn leverbaar is worden reeds gedane betalingen zo snel mogelijk teruggestort.


Artikel 13. Retourzendingen

Indien het bestelde product niet voldoet aan de verwachtingen van de consument, dan wel aan het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden kan de consument het product binnen 7 dagen na ontvangst, retourneren naar het adres van de CollectibleZity Online Moviestore, bij voorkeur vergezeld van een schriftelijke verklaring waarom het product niet voldoet. Voor zover de koopsom al is betaald, zal de CollectibleZity Online Moviestore deze binnen 30 dagen restitueren aan de consument minus evt verzendkosten.

In geval van levering van het verkeerde product dient het product ongebruikt en onbeschadigd in ongeopende verpakking (o.a. blister) geretourneerd te worden. CollectibleZity Online Moviestore stuurt vervolgens zo snel mogelijk het juiste product toe, onverminderd het bepaalde in artikel 11.


Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 14. Klachten

Mocht het product c.q. de dienst niet beantwoorden aan de verwachtingen die de consument daarvan mocht hebben dan wel indien naar mening van de consument de CollectibleZity Online Moviestore anderszins is tekort geschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 1 maand na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij CollectibleZity Online Moviestore. CollectibleZity Online Moviestore verplicht zich binnen vier weken schriftelijk aan de consument mede te delen in hoeverre zijn/haar klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van de consument zal worden tegemoet gekomen.


Artikel 15. Privacy

Op alle gegevens van consumenten en leden in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Door aan te geven de nieuwsbrieven te willen ontvangen of deel te nemen aan een wedstrijd via internet, 0900 of SMS geeft de consument cq. deelnemer de toestemming aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs te kunnen versturen. CollectibleZity Online Movietore mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan CollectibleZity Online Moviestore de houder is. De gegevens worden bewaard door CollectibleZity Online Moviestore o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door CollectibleZity Online Moviestore in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Een ieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits zulks per aangetekend schrijven aan CollectibleZity Online Moviestore wordt verzocht. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd. Jouw gegevens worden door CollectibleZity Online Moviestore opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de (koop)overeenkomst en om je op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van ons, onze partners (sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met je persoonlijke voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen stuur dan een bericht met als onderwerp "geen extra aanbiedingen" aan: info@collectiblezity.nl


Wanneer de CollectibleZity Online Moviestore voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelt als “bewerker”, wordt met deze bewerker schriftelijk overeengekomen dat de betreffende persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen CollectibleZity Online Moviestore en de bewerker gesloten overeenkomst en na uitvoering van de verwerking meteen worden vernietigd.


Artikel 16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard, zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Wijzigingen en Afwijkingen

De CollectibleZity Online Moviestore heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

CollectibleZity Moviestore Edam - Volendam, Kvk 37141496, Chamber of Commerce.37141496, BTW NL 1914.14.803.B01, Gevangenpoortsteeg 20, 1135AE, Edam, 0299 720 450

WAT IS EEN PRE-ORDER?
Een pre-order is een order geplaatst voor een item dat nog niet is vrijgegeven. Het idee voor pre-orders kwam toen mensen het moeilijk vonden om populaire item(s) als gevolg van hun gelimiteerde oplage of populariteit te krijgen. Winkels & bedrijven werden dan in de gelegenheid gesteld om mensen in staat te stellen hun exemplaar te pre-orderen/reserveren voor de release (uitkomst), dit blijkt/is een groot succes. Een pre-order is eigenlijk dus, consumenten in staat stellen een levering van hun populaire (gelimiteerde) collectible enigszins te garanderen. Voor bestellen (pre-order, voorverkoop, reserveren) geeft u dus enigszins de zekerheid dat u deze (meestal) zeer gelimiteerde collectibles in huis kan halen!

Er zijn een aantal uitzonderingen en gaat dit niet altijd op, het kan o.a. namelijk zijn dat de producent besluit het artikel niet in productie te nemen. Bij sommige wereldwijd gelimiteerde artikelen gelden er andere factoren en zijn wij daar afhankelijk van.

Mocht u vragen hebben mail ons dan gerust, wij helpen u graag.

Bij een pre-order betaald u pas als het artikel daadwerkelijk (uit voorraad) leverbaar is. In sommige gevallen vragen wij een aanbetaling.

Betaling kan dan gedaan worden zodra het artikel daadwerkelijk (uit voorraad) leverbaar is. Bij een verstreken datum is het artikel (over het algemeen) niet leverbaar meer, neem daarom altijd eerst contact op alvorens tot aankopen over te gaan. U kunt een pre-order bij ons alleen per email bestellen. De release datum is onder voorbehoud. Een verwachte datum is geen bevestigende datum en zijn wij afhankelijk van de leverancier(s) en producent(en)
Wij geven tevens de voorkeur voor de deadline datum voor te bestellen, zodat u met enige zekerheid uw gelimiteerde collectible in huis kan halenwant mocht het artikel daadwerkelijk worden uitgeleverd kan dit uw kans (nog eens) vergroten . U wordt zelf ook geacht de website te raadplegen of uw artikel al leverbaar/beschikbaar is, en of contact met ons op te nemen of het artikel daadwerkelijk (al) leverbaar is. U kunt onder het blokje coming soon de pre-order artikelen raadplegen, op thema of deze in de zoekmachine intypen. Mocht er om welke reden dan ook iets niet naar wens gaan/zijn, neem dan contact op Info@collectiblezity.nl wij helpen u graag.
Wij verwelkomen u graag als klant!

PRE-ORDER/VOORBESTELLEN/RESERVEREN?

ONZE PROCEDURE:
Bij ons betaald u het artikel pas als het daadwerkelijk (uit voorraad) leverbaar is.
Wij sturen u een e-mail die u bevestigend dient te beantwoorden (bijv. met Ja, ik wil graag een exemplaar bestellen) en dan zetten wij deze voor u in bestelling.

Zo ben u dus enigszins zeker van een exemplaar.
Wij sturen u dan een bevestiging die u dient te bewaren en/of uit te printen.

Zodra het artikel daadwerkelijk (uit voorraad) leverbaar is, kunt u het artikel via de webwinkel www.collectiblezity.nl met iDEAL, (veilig onine betalen via uw eigen bank) PayPal of overschrijving betalen. In de meeste gevallen rekenen wij geen PayPal of IDEAL kosten. Na registratie als nieuwe klant, plaatst u het artikel in het winkelwagentje en kiest u voor de optie TNT post 5,00 € verzending of 0-3 kg (is) gratis verzending. Op deze website kunnnen de verzendkosten verschillen of afwijken van de andere en staat(n) de juiste verzendkosten in de artikelomschrijving vermeld. Bij bestelling(en) vanaf 150,00 € verzenden wij gratis binnen Nederland. Vergeet als laatste handeling niet op 'verder' te klikken, u keert zo terug naar de webwinkel en weet u zo dat uw bestelling succesvol is afgerond.

U krijgt een automatisch gegenereerde e-mail, alleen bij een pre-order is dit anders en kunt u deze alleen per email bestellen, u krijgt u hiervoor een persoonlijk gestuurde e-mail.

Mocht het artikel tussentijds omlaag gaan qua prijs profiteert u van onze laagste prijs.

U kunt ook het bedrag overschrijven t.n.v collectiblezity rekening nummer 4804051 o.v.v. het artikelnummer en/of omschrijving.

Wij houden u op de hoogte van het artikel echter is het raadzaam en wordt u ook geacht zelf ook (zo nu en dan) te informeren of uw uitgekozen artikel (al) leverbaar is.

Mocht u nog vragen hebben mail dan gerust, wij helpen u graag!

Wij zien uw bestelling natuurlijk graag te tegemoet!

Extra pre-order informatie:
Mocht om welke reden dan ook of de producent het artikel niet in productie brengen is de overeenkomst gesloten voor beide partijen, de klant en Collectiblezity Moviestore.
Collectiblezity Moviestore behoud zich ook van het recht om dit zelf te bepalen (wanneer) en/of dit te beeindigen. U wordt geacht de artikelomschrijving goed tot u te nemen.
Mocht de klant het bedrag (toch) in zijn geheel hebben voldaan, wordt deze in zijn geheel op de rekening van de klant teruggestort.
Mocht u nog vragen hebben mail ons dan gerust!
Neem dan contact op: Info@collectiblezity.nl

                              CZITY 2/4/6 OR 8PAY PAYMENT PLAN

We all know the dilemma of the “must have” collectible and finding a large amount of money at one time with all of life’s other expenses. So to ease the pain we have introduced our 2/4/6 or 8Pay payment plan. This allows you to reserve a qualifying product and pay for it over 2/4/6 or eight equal monthly payments.

How Does It Work?

Paypal Orders: The cost of your item will be broken into eight equal payments. The first payment will be deducted from your PayPal account at the time of ordering.. The next six payments will be charged to your PayPal account on the same day of the following six months. The final payment will be charged to your PayPal account when your item is ready to ship.

If you are using your PayPal account, the payments will be broken down we will send you a Money Request every month at the same time. The final payment request will be sent when the item is in stock and ready to ship. 
Please note: After selecting Paypal as your method of payment please choose the"complete the order without making the payment" option on the final page of the checkout process and wait for our Money Request. Continuing to the Paypal page to make the payment will result in one single payment for the full amount.Due to the increased administrative costs of the 2/4/6 or 8pay payment plan, the following cancellation fee schedule will apply:

Cancellations before the 2nd payment -€20 
Cancellations before the 3rd payment - €40
Cancellations before the 4th payment - €60 
Cancellations before the 5th payment - €80 
Cancellations before the 6th payment - €100

The cancellation fee will be charged directly to the customer's paypal account. By choosing 2/4/6 or 8Pay when placing your order, you will be agreeing to pay any applicable cancellation fee.


Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Nederlands English Espanol Deutsch Francais
Bestsellers
Vertel een vriend(in)
 
Vertel een bekende over dit artikel.
Aanbiedingen
Betaalmethodes
iDEALPayPal
ABN AMRO Fortis ING Bank
RaboBank SNS Bank
Delen met je vrienden
Informatie
Verzenden & Retourneren
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Neem contact op


 

Parse Time: 0.365s